25, ఫిబ్రవరి 2009, బుధవారం

కలమది తలుపులు తీసిన కల
యది గదిగో కనుల వెనక ఎగిరెను కధగా
అది ఆడె నిదుర చివరన
పదిలం గాతా టి చివర పతంగు లాగా

మెరిసిన కలేల నిలవదు ?
కురిసిన వానవ లెజేరు కలతల పల్లం
మురిపిం చినకలొ కటైన
మరుగవ కమిగుల కలతలె మిగులును అకటా

గతమొక కలయని జెప్పిరి
పితలా టకమిపు డువచ్చె పిలవక వచ్చే
కతలతొ నిదురా విరయెను
చితుకుల యికనులు వెలుగెను చింతలు పెరిగే

0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి