31, జనవరి 2009, శనివారం

నవరసాలు - శాంతం
నిప్పులు కురుసెడి కన్నులు
చప్పున మండెడి పలుకుల చపలగు భార్యా
అప్పుడు తప్పులు పట్టక
తప్పించుకు తిరిగి చూడు తగువులు మాయం

తనతో సరసము లాడుతు
తనచే కుడితికి మధువును తగదని పేల్చీ
తనవారు ఘనులని తెలుపు
మనకిట శాంతము దొరుకును మాపుకి మోక్షం

30, జనవరి 2009, శుక్రవారం

నవరసాలు - కరుణ

చెరగదు విరహము ఎదలో
కరగదు ప్రేయసి ఎడదయు కన్నీటి సుధలో
మరువగ నామది ఈకధ
మరణము పిలిచిన కదలదు ముక్తిక ఎపుడో

చెలిమిని గోరితి నేనని
చెలి పలికిన పలుకులు విన పడగా
చెలమలు రేగగ కనులం‌
జలి ఘటించెచు వగచి అలిసెను చెలియా

నెచ్చెలి పిలవగ ఈతరి
వచ్చితి చలిలో నిపుడు వగచుచు తనకై
వెచ్చటి పగలును వదిలి
పిచ్చేమి ఇపుడిటు పిలవగ పలకవె చిలకా
నవరసాలు - వీరం
రగిలిన నాచెలి కోపము
తగదనినస్సలు వినదుగ తగువుల కోరై
దిగులేల పడుదు నిప్పుడు
దిగితిని గదపీకవరకు దిక్కులు చూస్తూ

తాండవ మాడెను నాసఖి
భాండము లన్నియు పగలగ భయమును వీడీ
దండము లెన్నియొ దీసిన
భాండము నాపై పులిమితి బాధ్యత నెరిగీ

నవరసాలు - హాస్యం

పరిచిన వెన్నెల తోటన
విరిసిన కలువటు పిలవగ విరహము రేగీ
మెరిసిన కన్నుల వెలుగున
పరువము గ్రోలగ పరుగిడి పడితిని తెలుసా !!

జున్నును తినంగ గోరితి
కన్నులు నిండెను మిరియపు కఠినత తోడై
కన్నును గీటిన చిన్నది
వెన్నుని జూపిన విధమున వినవే కఠినా

29, జనవరి 2009, గురువారం

నవరసాలు - శృంగారంఇటు తిరుగంగొక బింబము
అటుతారాధిపు లిరువురు ఆదరి తిరగన్‌
అటునిటు నేమని తెలుపను
వ్వెటు తిరిగిన చెదిరె ఎద సఖియా

శిగలో మల్లెలు దురిమి
పగడపు మెరుపులు గలిగిన పెదవులు జూపీ
మగతను, మన్మధుడిచ్చిన
సెగలతొ ఇలనీ విధమగ సేయకు లలనా


ఊదం గారికి ధన్యవాదాలతో !!


తప్పులను పెద్దలు దిద్దగలరని నా ఆకాంక్ష ఆ ఆశతోనే ఈ చిన్న ప్రయత్నం. ఏదో నా మిడిమిడి పాండిత్యంతో తాతల ముందు దగ్గుతున్నాను.

26, జనవరి 2009, సోమవారం

గొంతు దిగని కందం

కందము వ్రాయగ బూనితి
అందముగానుండు రీతి అందరు వినగా
ఇందలి ప్రాసయు ఈ యతి
మందము పట్టిన మెదడుకు చిక్కగ రాదే ?

కొరకగ నవ్వదు కందము
పరుషంగా తగులు జిహ్వ పచ్చడి విధమున్‌
పరువాల పడతి నొదలక
పరివిధముల సాకు నతనిల పడెనే నకటా !!

తడబడు అడుగుల బుడతను
మిడిమిడి తెలివిన గెలికిన పదములు పరచితి
గడగడ భయపడి వణుకుతు
గడవని కలమును జరిపితి గణములు కుదరన్‌

12, జనవరి 2009, సోమవారం

నమస్సులు

పెద్దలందరికి నమస్సులు

తెలుగులో పద్యాలు రాయాలన్న తపన బాగా పెరగడంతో
పెద్దలు బ్లాగుల్లో రాస్తున్న పద్యాలను చదివి ఆనదించి స్పందించి. నేను కూడా మరోబ్లాగు పెట్టి అందులో
చిన్న చిన్నగా కంద పద్యాలు రాయాలన్న ఆశ నాచేత ఈ బ్లాగు చేయించింది.

నా తప్పులు సరి దిద్దుతారని, ఆశిస్తున్నాను.