3, ఏప్రిల్ 2009, శుక్రవారం

శ్రీ రామ నవమి శుభాకాంక్షలు.


బ్లాగ్మిత్రులందరికి.. ..శ్రీ రామ నవమి శుభాకాంక్షలు.

ఆదర్శ దంపతులు...శ్రీ సీతా రాములు మనందరిని చల్లగా చూడాలని ప్రార్ధిస్తూ...
సరదాగా రాసిన కొన్ని పద్యాలు...
సోదర సోదరీ మణులూ.. కోపగించుకోకండి.. సరదాగా రాసిన్వే.. అవధరించండి..

కం:
విల్లును విరిచావట ఆ
తల్లిని గెలిచితి వట అది తధ్యము నిజమే !!
చెల్లెను ఆ పనులపుడే
వల్లవునా ఇపుడు రామ వనితిను గెల్వన్‌ ?

మంటల దింపితి వామెను
అంపితివి గదా అడవికి అప్పటి యుగమున్‌
మంటలు మా పాలి ఇపుడు
కంటిలొ నలుసాయెనయ్య కలియుగ కాంతల్‌

అడవికి నీతో వచ్చెను
పడ దోసిన మంటలందు పరుషములనెనా ?
గడుసుగ మాటొకటను ఇపు
డు డమరములు మోగు నయ్య డస్సును చెవుల్‌ !!
(రాఘవ గారి చూపిన తప్పులు దిద్ది ఈ పద్యముని తిరిగి రాయడమయినది. ఆయనకు ధన్యవాదములు)

అడవికి నీతో వచ్చెను
పడ దోసిన మంటలందు పరుషములనెనా ?
గడసరి మాటన చెలితో
డ డమరములు రేగునయ్య ఢస్సును చెవుల్‌ !!


కంటకుడెత్తుకు పోగా
ఒంటరిగక్కడ వగచెను ఓరిమి గలదై
ఇంటిని వదిలిన గంటకు
కంటికి కనరావటంచు కరకుగ మోగున్‌ !! (ఫోను )

ఓజిమాండియస్ -- అనువాద పద్య కవిత -- కందం

కలిసితి నేపద చారిని
పలికెను అతనీ విధమున పరికించండీ
"కలిసితి నొకబొంది విరిగి
నిలకడగ శిలన మలవగ నిలిచిన కాళ్ళన్‌

సగ భాగమిసుక తినగా
పగిలిన శిల్పపు పలుకులు పలు తావులలో
తెగిపడిన తలన ఇంకను
అగుపడె గర్వము పగిలిన అధరపు ముఖమున్‌

ఘనుడా చెక్కిన శిల్పియె
అనుమాన మొకింత లేదు అతని కళలో
కనులెదుట నిల్పె రాజును
కనికర మెరుగని విధికది కలిసెను మట్టిన్‌

ప్రక్కన నిలిచిన ఫలకము
ముక్కలు గాకయె మిగిలెను మోయుచు చరితన్‌
అక్కడ రాసిన రాతలు
గ్రక్కుతు నిలిచె స్థిరముగ గర్వము నంతన్

"నే రాజుల్లో రాజును
నే రా జొజిమానుడియసు నేజేసినవే
రారాజూ చేసెరుగడు
తారాధిపుని వలె జగతి తా జూచునులే "

అటునిటు నేమియు లేదే ?
కటువగు కాలము, పగిలిన కఠినపు శిలలూ
ఎటు చూసిననూ తరగని
తటమెరు గని ఇసు కదిబ్బ తపనన కంటే !!!

మూలం:


Ozymandias -- By Percy Bysshe Shelley

I met a traveller from an antique land
Who said: "Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. Near them on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown
And wrinkled lip and sneer of cold command
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them and the heart that fed.
And on the pedestal these words appear:
`My name is Ozymandias, King of Kings:
Look on my works, ye mighty, and despair!'
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare,
The lone and level sands stretch far away.