3, ఏప్రిల్ 2009, శుక్రవారం

ఓజిమాండియస్ -- అనువాద పద్య కవిత -- కందం

కలిసితి నేపద చారిని
పలికెను అతనీ విధమున పరికించండీ
"కలిసితి నొకబొంది విరిగి
నిలకడగ శిలన మలవగ నిలిచిన కాళ్ళన్‌

సగ భాగమిసుక తినగా
పగిలిన శిల్పపు పలుకులు పలు తావులలో
తెగిపడిన తలన ఇంకను
అగుపడె గర్వము పగిలిన అధరపు ముఖమున్‌

ఘనుడా చెక్కిన శిల్పియె
అనుమాన మొకింత లేదు అతని కళలో
కనులెదుట నిల్పె రాజును
కనికర మెరుగని విధికది కలిసెను మట్టిన్‌

ప్రక్కన నిలిచిన ఫలకము
ముక్కలు గాకయె మిగిలెను మోయుచు చరితన్‌
అక్కడ రాసిన రాతలు
గ్రక్కుతు నిలిచె స్థిరముగ గర్వము నంతన్

"నే రాజుల్లో రాజును
నే రా జొజిమానుడియసు నేజేసినవే
రారాజూ చేసెరుగడు
తారాధిపుని వలె జగతి తా జూచునులే "

అటునిటు నేమియు లేదే ?
కటువగు కాలము, పగిలిన కఠినపు శిలలూ
ఎటు చూసిననూ తరగని
తటమెరు గని ఇసు కదిబ్బ తపనన కంటే !!!

మూలం:


Ozymandias -- By Percy Bysshe Shelley

I met a traveller from an antique land
Who said: "Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. Near them on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown
And wrinkled lip and sneer of cold command
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them and the heart that fed.
And on the pedestal these words appear:
`My name is Ozymandias, King of Kings:
Look on my works, ye mighty, and despair!'
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare,
The lone and level sands stretch far away.

10 వ్యాఖ్యలు:

సూర్యుడు చెప్పారు...

good one :-)

దిన్నెల కృష్ణ కుమార్ చెప్పారు...

ప్రక్కన్ నిలిచిన ఫలకము
ముక్కలు గాకయె మిగిలెను మోయుచు చరితన్‌
అక్కడ రాసిన రాతలు
గ్రక్కుతు నిలిచె స్థిరముగ గర్వము నంతన్

"బెమ్మాండంగా ఉంది మారాజా! మనసు తేలిక సేసేసినారు."

ఆత్రేయ కొండూరు చెప్పారు...

సూర్యుడు గారు ధన్యవాదాలు.

దిన్నెల వారూ... మీకేదో తప్పు కనిపించినట్టుంది. దయచేసి చెప్పరూ.. దిద్దుకుంటాను. ధన్యవాదాలు

దిన్నెల కృష్ణ కుమార్ చెప్పారు...

ఇప్పుడు సరిపోయింది మారాజా! య్హమ్హా ఫీలింగుతోని రాసారు మారాజా! ఆ లైన్లు మటుకు అద్దరహో! ఇంతకుముందు నేన్జెప్పినట్టు మా సుట్టాలందరూ, సుట్టలొదిలేసి మీ బ్లాగు మీద పడబోనున్నారు మారాజా! ముందే జెప్పలేదనేరు.

ఆత్రేయ కొండూరు చెప్పారు...

దిన్నెల వారూ నెనరులు
తిన్నగ ఓమాటయినను తెలుపరు ఎపుడున్‌
చిన్నగ రాయుట నేర్చితి !
పిన్నను తప్పును తెలిపిరి పిలవక వచ్చే

ఆత్రేయ కొండూరు చెప్పారు...

ఇక మీ బంధువుల సంగతి. నేను సిద్దం

కుర్చీ ల్రెడీ చేశా
చర్చల్లోపాల్గొనుటకు చమకులు పట్టన్‌
ఖర్చయ్యేదేముందని ?
నేర్చేందుకు బోలెడుంది నేర్పిన వారున్‌

సమిధ ఆన౦ద్ చెప్పారు...

అద్భుత౦!

ఆత్రేయ కొండూరు చెప్పారు...

ఆనంద్ గారు ధన్యవాదాలు

Unknown చెప్పారు...

well said ANAND sir and good story

Unknown చెప్పారు...

https://goo.gl/Yqzsxr
plzz subscribe our channel

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి