25, ఫిబ్రవరి 2009, బుధవారం

కలమది తలుపులు తీసిన కల
యది గదిగో కనుల వెనక ఎగిరెను కధగా
అది ఆడె నిదుర చివరన
పదిలం గాతా టి చివర పతంగు లాగా

మెరిసిన కలేల నిలవదు ?
కురిసిన వానవ లెజేరు కలతల పల్లం
మురిపిం చినకలొ కటైన
మరుగవ కమిగుల కలతలె మిగులును అకటా

గతమొక కలయని జెప్పిరి
పితలా టకమిపు డువచ్చె పిలవక వచ్చే
కతలతొ నిదురా విరయెను
చితుకుల యికనులు వెలుగెను చింతలు పెరిగే

18, ఫిబ్రవరి 2009, బుధవారం

ఆశలు

పగ్గములు ఎరుగనాశల
మగ్గము లొలికిన వలువలు మనసుకు తొడిగీ
బుగ్గవగవి గుండె చెదిరె
నొగ్గితి నాతలనజునకు నొప్పక గాయం

ఆశలు జారెను భూమికి
ఈశుని జటలకు ఉరికిన ఈప్సిత జలగా
నాశము చెందిరి మనుషులు
లేశపు మాత్రపు పటిమయు లేకనె ఇలలో‌

9, ఫిబ్రవరి 2009, సోమవారం

వేదన

అడగక ఎగబడు అలెపుడు
కడలిని వదలని విధముగ, కనులలొ తిరిగే
వడలని మన చెలిమి తలపు ,
కడవరకు నను విడదనెద కధ ఇది కాదే

తడి ఆరని నా చెంపకు
కడు అందమమరె చివరకు కడలి తటము లా
కొడిగట్టిన కంటి ఎరుపు,
పడిలేచే కెరటములట పడమటి చూపూ

పద పద మనవెద పలుకులు
మధువొల కనిపద సుధలును మనకధ కనుకే
వదలక వదరెడి నలతలు,
మెదలని పెదవులు, విరుగుడు మనసుకు ఎపుడో

సమస్యాపూరణము

పరవశమునాట లాడెడి
పరమాత్మల చంకనెత్తి పడకకు జనగా
పరతన బేధము లెరగక
పరమ శివుని తోడ లక్ష్మి పవళించెనయా!

పరమ సాధ్వి అనసూయ త్రిమూర్తులను పిల్లలుగా చేసినప్పుడు
వారిని తిరిగి తీసుకుని వెళ్ళడానికి వచ్చిన వారి పత్నులు పడిన హడావిడి
లో చేతికందిన పిల్లగాడిని వెంట తీసుకెళ్ళారు అని చెప్ప దలిచాను.
నాల్గవ పాదం.. కందానికి సరిపోక కాస్త మార్చాను .

చింతా రామకృష్ణారావుగారు ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ.

http://andhraamrutham.blogspot.com/2009/02/1.html


======================================================


"పైకము, పదవులు చాలక
శోకించెడి రైతుల వ్యధ చూడక రాజుల్
మైకున అరచిరి ఓటిడ -
సైకిలుపై కారు ఎక్కి స్వారీ చేసెన్!" అనండి.


డా.ఆచార్య ఫణీంద్ర గారు ఇచ్చిన సమస్యకు పూరణ - ఫణీంద్ర గారికి ధన్యవాదాలు. తప్పులను దిద్దినందుకు
http://dracharyaphaneendra.blogspot.com/2009/02/blog-post_06.html

6, ఫిబ్రవరి 2009, శుక్రవారం

కంద పప్పులో కాలేసి భీభత్సం చేసిన పదో రసం

నవరసములంటు బాగుగ
నవ కవితల నే లిఖింప ! నకటా... కంటే !!
నవరసముల పై నొక రస
మవపడె నది భీభతిసయమయెగా నిజమే ?

పెద్దలు చెపుదురు , నాతల ,
మద్దెల బాదుడు, తలంటు, మంగలి పనికో,
పెద్దగ కనబడుట కొరకొ,
నద్దము కడ సవరణలకొ , నున్నది. దయతో !!

నవ రసాల పేర్లు: శృంగారం హాస్యం కరుణ వీరం శాంతం భక్తి భయానకం రౌద్రం అద్భుతం భీబత్సం
మరి ఇవి పది గదా ? నేనెక్కడ ఈ కాలేశాను ?

5, ఫిబ్రవరి 2009, గురువారం

నవరసాలు - రౌద్రం

కం:
కార్గిలు సీమన సేనలు
భార్గవులయి కోసె తలలు బాధల కోర్చీ
మార్గము మరిచి ఖలులు శర
ణార్గతి కోరిరి భయమున నాశము చూస్తూ

కం:
బొంబయి నగరము లోజగ
డంబయె ముష్కరు లతోడ ! డక్కును విడి బం
ధంబుపడి వారి పనులకు
డంబము నిలిపెగ నతండు ధన్యత నొందే

4, ఫిబ్రవరి 2009, బుధవారం

సమస్యా పూరణం

కం:
కాముడు రావణ హతకుడు
కోమలి తోడగు గణముల కోతులు అనగా
రాముడె నందుని సుతుడవ
రాముని భార్యలకు నింద రానే వచ్చెన్‌

రాముడిని మోహించిన వానరులకు ఒక వరమిచ్చాడనీ,
వారే పదహారు వేల గోపికలయ్యారన్న కధ ఉంది.
ఆసందర్భ్హాన్ని ఆధారంగా చిన్న ప్రయత్నం

కం:
పదమనె సిరిపతి పత్నితొ
పదవులు ఊడిన సురగణ పరపతి నిలుపా
కదలని సిరితో పలికెను
"ముదమగు నొక సుతయు వేయి యల్లుళ్ళున్నన్‌ "!

భూమిని లక్ష్మీ నారాయణుల సుత గానూ
రాజు భూపతి కనక, పదవులు ఊడిన రాజులను
వారి అల్లుళ్ళుగానూ పోలిక చేయటానికి ప్రయత్నించాను.

పెద్దలు తప్పులను దిద్ద గలరు

http://turupumukka.blogspot.com/2009/02/blog-post.html గారు ఇచ్చిన రెండు సమస్యలకు పూరణ.

నవరసాలు - అద్భుతం


కం:
కనకపు పట్టము బడసిన
మన నేతలు మనని మరచి మసలుట చూసీ
తన జనుల కాయు కుక్కలు
మనమా వీడితొ సమమని మనసున వగచే !!
!

కం:
వగచిన తీరును పాపము
పగవాడు నిజము హితుడగు పదములు బడగా
నగుమోము విడని నేతకు
తెగ జేసిననూ ఒలకదు తిరిపెము కూడా

3, ఫిబ్రవరి 2009, మంగళవారం

నవరసాలు - భయానకం

పదవులె వారికి తెలియును
పదుగురు కిచ్చిన పలుకులు పరపతి కోసం
కదలిరి దేశము నేలగ
చెదవలె పాకుతు దిశలకు చెయ్యగ నాశం

సత్యము లస్సలు పలకరు
హత్యలు పలుజే సిరంట హతవిధి ఇలలో
భత్యము చాలక నేతలు
నిత్యము అవినీతి మరిగె నిక్కము కంటే

నవరసాలు - భక్తి

సమసిన ఆశల దీపము
సమయము ఆగక సలిపెను సమరము నపుడే
సమయో చితమ్ము నెరుగక
సమర్ప ణతమకు నొసగితి సరసిజ నయనా !!

దరిచూపుము ననుగావుము
పరిపాలకుడవనినమ్మి పలికితి శరణం
కరిగాచిన విభుడవు కని
కరమున కావుము తనయుని కమలదళాక్షా !!