30, జనవరి 2009, శుక్రవారం

నవరసాలు - వీరం
రగిలిన నాచెలి కోపము
తగదనినస్సలు వినదుగ తగువుల కోరై
దిగులేల పడుదు నిప్పుడు
దిగితిని గదపీకవరకు దిక్కులు చూస్తూ

తాండవ మాడెను నాసఖి
భాండము లన్నియు పగలగ భయమును వీడీ
దండము లెన్నియొ దీసిన
భాండము నాపై పులిమితి బాధ్యత నెరిగీ

0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి